شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

جوانی...

کلمات کلیدی :

 

تو همزمان نمی توانی جوانی و شناخت جوانی را در یک آن

دراختیار داشته باشی،زیرا که زندگی، جوان را از شناخت باز

می دارد و جستجو درباره ی ذات معرفت او را از زندگی باز

می دارد. 
معبر سايبري فندرسک