شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

آن چشم آهو...

کلمات کلیدی :

دین راهگشا بود و تو گمگشته ی دینی

تردید کن ای زاهد اگر اهل یقینی         

 آهو نگران است، بزن تیر خطا را            

صیاد دل از کف شده! تا کی به کمینی؟

این قدر میاندیش به دریا شدن ای رود 

هر جا بروی باز گرفتار زمینی             

مهتاب به خورشید نظر کرد و درخشید

هر وقت شدی آیینه، کافی ست ببینی

ای عقل بپرهیز و مگو عشق چنان است

ای عشق کجایی که ببینند چنینی        

هم هیزم سنگین سری دوزخیانی        

هم باغ سبک سایه ی فردوس برینی    

        ای عشق! چه درشرح تو جز "عشق" بگوییم

              در ساده ترین شکلی و پیچیده ترینی   "فاضل نظری" 
معبر سايبري فندرسک