شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

انسان بزرگ...

کلمات کلیدی :

 

 

 انسان بزرگ دارای دو قلب است، قلبی دردمند و قلبی امیدوار. 
معبر سايبري فندرسک