شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

اگر...

کلمات کلیدی :

 

 

اگر به خاطر همنوع یا کشور یا ذات خویش کمی از تعصب دوری

گزینی، در واقع همانند پروردگارت می شوی. 
معبر سايبري فندرسک