شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

بهترین کارها...

کلمات کلیدی :

 

 

    بهترین کارها میانه روی است به همین خاطر می بینیم هم

                 گناهکاران و هم پیامبران را می کشند. 
معبر سايبري فندرسک