شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

زن عاقل...

کلمات کلیدی :

*زن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد و مرد عاقل

می گذارد که زنش او را تربیت کند. (مارک تواین)

* زن تاج سر آفرینش است، او شریک زندگی و یار ساعات

 درماندگی است. (گوته)

* منشا هر کار بزرگی زن است، زن کتابی است که جز به مهر و

 محبت خوانده نمی شود. (لامارتین)

* چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند، مهربانی اوست نه

سیمای زیبایش. (شکسپییر)

*هر کجا مردی پیدا شد که به مقامات عالیه رسیده، یقیناً زنی

 پاکدامن او را همراهی کرده است. (شیلر)

* زیباترین خوی زن نجابت او شد. (ارد بزرگ)

* در دنیا تنها دو چیز زیباست، زن و گل. (مالرب)

تمدن چیست ؟ نتیجه ی نفوذ زنان پاکدامن است. (امرسون) 
معبر سايبري فندرسک