شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

جهان بدون خیال...

کلمات کلیدی :

 

جهان بدون خیال در حکم قصابی است که چاقوهایش کند شده

است،ولی چه کار کنیم که همه ی ما نمی توانیم گیاهخوار باشیم.

اگر برای گرسنه آواز بخوانی، با معده اش به تو گوش فرا می دهد.  
معبر سايبري فندرسک