شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

ای دوست...

کلمات کلیدی :

 ای دوست ، من و تو نسبت به زندگی غریب و بیگانه خواهیم ماند.

هر کدام ازما نسبت به دیگری و نسبت به خویش بیگانه هستیم.

تا روزی که در آن سخن بگویی و به تو گوش فرا دهم.

صدایت را صدای خویش بپندارم و ایستادن در

مقابل تو را توقف در مقابل آیینه فرض کنم. 
معبر سايبري فندرسک