شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

اگر...

کلمات کلیدی :

 

اگر بر فراز یک ابر بنشینی حد فاصل میان یک کشور و کشوری دیگر

 و سنگهای حائل میان دو مزرعه را دیگر نمی بینی.

ولی متاسفانه نمی توانی بر فراز ابر بنشینی.  
معبر سايبري فندرسک