شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

god

کلمات کلیدی :

 

 

I will accept god's will 

 

                   
معبر سايبري فندرسک