شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

مهدی می آید...

کلمات کلیدی :

 

 

گفتیم دل شکسته ایم آقا زودتر بیا

                                   غافل کزین دروغ نیز دلش را شکسته ایم... 
معبر سايبري فندرسک