شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

"هبوط"

کلمات کلیدی :

مرا کسی نساخت، خدا ساخت؛

نه آن چنان که "کسی می خواست".

که من کسی نداشت.

کسم خدا بود،کس بی کسان.

او بود که مرا ساخت آن چنان که خودش خواست.

نه از من پرسید نه از آن " من دیگر"م.

من یک گل بی صاحب بودم.

مرا از روح خود در آن دمید.

و بر روی خاک و در زیر آفتاب

تنها رهایم کرد.

" مرا به خودم وا گذاشت".                      "دکتر شریعتی"

 

* خدا تنها وجودی است که بندگی او عین آزادی است و در او گم شدن عین به خود آمدن و شخصیت واقعی خویش را باز یافتن است.                     "استادشهید مرتضی مطهری" 
معبر سايبري فندرسک