شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

.....

کلمات کلیدی :

دوش در حلقه ی ما قصه ی گیسوی تو بود                                          

تادل شب سخن از سلسله ی موی تو بود

عالم از شور و شرعشق خبرهیچ نداشت

فتنه اگیز جهان غم زده جادوی تو بود...... 
معبر سايبري فندرسک