شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

.....

کلمات کلیدی :

 

 

*خداوند اندیشید و اولین اندیشه ی او فرشته بود.

و خداوند سخن گفت و اولین سخن او انسان بود. "جبران خلیل جبران" 
معبر سايبري فندرسک