شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

هنگامی که خداوند...

کلمات کلیدی :

 

هنگامی که خداوند مرا همچون سنگریزه ای در این دریاچه ی

 عجیب انداخت،آرامش آن را بر هم زدم و بر سطح آن دایره هایی

 نامحدود پدید آوردم. ولی هنگامی که به اعماق آن رسیدم،مانند آن

 آرام شدم"جبران خلیل جبران" 
معبر سايبري فندرسک