شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

...

کلمات کلیدی :

 

 

کسی که فقط در خوشی هایت با تو شریک است، ولی در درد و رنج ها با

 تو شریک نیست در حقیقت،کلید هفت در بهشت را از دست داده است. 
معبر سايبري فندرسک