شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

یک بار...

کلمات کلیدی :

 

یک بار،مردی روی سفره ی من نشست.نانم را خورد و شرابم را نوشید و

به من پوزخندی زد و رفت. بار دیگر نزد من آمد و نان و شرابی خواست. با نا

 امیدی او را از خودم راندم و آنگاه فرشتگان به من خندیدند... 
معبر سايبري فندرسک