شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

ذات تو...

کلمات کلیدی :

اگر کسی به تو بخندد می توانی به او مهربانی کنی. ولی اگر به او بخندی نمی توانی از گناه خویش در گذری.

اگر کسی به تو بدی کند، می توانی آن بدی را فراموش کنی، ولی اگر به او بدی کنی همیشه به یاد بدی خویش خواهی بود.

مطمئن باش،که این شخص دوم همان ذات توست. ولی با حساسیت بیشتر در جسمی غیر از جسم توست. 
معبر سايبري فندرسک