شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

خدایا...

کلمات کلیدی :

 

                  آنان که می فهمند رنج می برند

                آنان که نمی فهمند رنج می دهند

             خدایا می خواهم از رنج کشان باشم... 
معبر سايبري فندرسک