شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

شهرت...

کلمات کلیدی :

 

 

شهرت، شبح عشقی است که در روشنایی ایستاده است.

ریشه، شکوفه ای است که شهرت را حقیر می شمارد.

  
معبر سايبري فندرسک