شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

.....

کلمات کلیدی :

*آنچه که بین من و خدا نارواست، اگر انجام دهم و مهلت دو رکعت نماز داشته باشم که از خدا عافیت طلبم، مرا اندوهگین نخواهد ساخت.

* بردباری و درنگ هم آهنگند و نتیجه ی آن بلندهمتی است.

* هنگامی که از چیزی می ترسی، خود را در آن بیفکن، زیرا گاهی ترسیدن از چیزی، از خود آن سخت تر است.

* کسی که کردارش او را به جایی نرساند، افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رساند.                     "امام علی(ع) "  
معبر سايبري فندرسک