شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

هنگامی که ...

کلمات کلیدی :

 

 

هنگامی که زندگی آوازخوانی نمی یابد تا آواز قلبش را سر دهد،

 فیلسوفی می زاید که با عقلش سخن گوید... 
معبر سايبري فندرسک