شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

یک بار ...

کلمات کلیدی :

یک بار به شاعری گفتم : "ما جز پس از مرگت قدر تو را نمی دانیم."

گفت:" بله مرگ نقاب از چهره ی حقیقت بر می دارد." اگر واقعاً

 دوست دارید،ازطریق مرگ ارزش مرا بدانید،این به خاطر آن است

 که آنچه درقلب من نهفته است بیشتر از چیزی است که بر زبانم

جاری است و خواسته هایم بیشتر از آن چیزی است که دردست  

دارم. 
معبر سايبري فندرسک