شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

زاهد حقیقی...

کلمات کلیدی :

 

 

 زاهد حقیقی کسی است که جهان ذرات را ترک می کند و از جهان

 کلیات که قابل تجزیه نیست بهره مند می شود. 
معبر سايبري فندرسک