شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

زیبایی و حق...

کلمات کلیدی :

 

در هستی دو عنصر وجود دارد که آن را سومی نیست و آن زیبایی

و حق است.

زیبایی در دل عاشقان و حق در بازوی کسانی است که زمین را

 شخم می زنند. 
معبر سايبري فندرسک