شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

هر مردی دو زن را دوست دارد...

کلمات کلیدی :

هر مردی دو زن را دوست دارد : یکی را در ذهنش می سازد و

 دیگری به دنیا نیامده است.

مردی که لغزش های کوچک زن را نادیده نمی گیرد ، نمی تواند

از فضائل بزرگ او بهره مند گردد.

عشقی که هر شبانه روز تجدید نمی گردد، به نوعی نیروی

مستمر تبدیل می شود و دیری نمی پاید که این امر به بردگی

مبدل گردد. 

اگر عاشق و معشوق همدیگر را در آغوش گیرند بهتر از آن است

که یکی دیگری را در آغوش بگیرد.

عشق و شک با هم سازگاری ندارند.

  
معبر سايبري فندرسک