شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

غریب

کلمات کلیدی :

این جا ، جای من نیست.

بر روی این زمین غریبم.

این آسمان ، سقف خانه ی من نیست.

نباید به اینجا می آمدم.

این جا تبعیدگاه من است.

چه گناهی مرا به این غربت دور رانده است؟   " دکتر شریعتی " 
معبر سايبري فندرسک