شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

به من می گویند...

کلمات کلیدی :

 به من می گویند : " لازم است میان لذت های این جهان و آسایش

 آن جهان یکی را برگزینی. "

به آنها می گویم : " شادیهای این جهان و آسایش آن جهان را با هم

 بر می گزینم. زیرا قلباَ می دانم شاعر بزرگ جز یک قصیده

 نمی نویسد ، و آن قصیده از نظر وزن و قافیه کامل است.   
معبر سايبري فندرسک