شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

با مرداب،،،،،

کلمات کلیدی :

با مرداب، پیرامون دریا سخن گفتم. پس مرا خیال باف و مبالغه گو

 نپنداشت و با دریا درباره ی مرداب سخن گفتم و او مرا دروغگویی

هجوگوی پنداشت.

زندگی کسی که کوشش مورچه را بر سرود ملخ ها ترجیح

می دهد، چقدر تنگ است.   
معبر سايبري فندرسک