شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

اگر...

کلمات کلیدی :

 

* اگرمعیارهای محدودما نبود هرآن کرم شب تاب را همانندآفتاب، 

بزرگ می پنداشتیم.

*ژرف و والا می توانند به اعماق فرو روند یا به بالا صعودکنند و فقط

پهن و وسیع است که در گردابها می چرخند.

  
معبر سايبري فندرسک