شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

اگر...

کلمات کلیدی :

 

اگر به اوج عظمت خودرسیدی،فقط به آرزوها تمایل خواهی داشت

و فقط به خاطر گرسنگی خود گرسنه خواهی شد و تنها برای

تشنگی عظیم خود تشنه خواهی شد. 
معبر سايبري فندرسک