ای......

*ای دریغا که همه ی مزرعه ی دلها را ،علف هرزه ی کین پوشانده ست،و همه مردم شهر بانگ برداشته اند که چرا سیمان نیست؟ و کسی فکر نکرد که چرا ایمان نیست؟ و زمانی شده است که به غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست.....

* به کودکم محبت نخواهم آموخت، نمی خواهم با زبانی منسوخ در میان انسانهای مدرن تنها بماند، نمی خواهم بغض کندو زار بزند،نمی خواهم ساعتها به دوردست خیره شودوپلک نزند، می خواهم شاد باشد...

* آدمهای ساده را دوست دارم، همانها که بدی هیچکس را باور ندارند،همانها که برای همه لبخند دارند،همانها که بوی ناب "آدم"بودن دارند.

/ 1 نظر / 8 بازدید
مهسا

عالی بود