.....

روباهی که بیست شکارچی بر فراز اسب های مجهز در حالی که

هر شکارچی سگ شکاری هوشیار خویش را همراه داشت او را

تعقیب می کردند گفت : " بدون شک مرا خواهند کشت، ولی چه

احمق و نادان هستند ، زیرا گمان نمی کنم بیست روباه آن قدر

احمق باشند که بر بیست الاغ سوار شوند و بیست گرگ آنها را

همراهی کنند تا یک مرد را شکار کنند. "

/ 1 نظر / 8 بازدید
sh

[دست]