هنگامی که خداوند...

 

هنگامی که خداوند مرا همچون سنگریزه ای در این دریاچه ی

 عجیب انداخت،آرامش آن را بر هم زدم و بر سطح آن دایره هایی

 نامحدود پدید آوردم. ولی هنگامی که به اعماق آن رسیدم،مانند آن

 آرام شدم"جبران خلیل جبران"

/ 0 نظر / 8 بازدید