ذات تو...

اگر کسی به تو بخندد می توانی به او مهربانی کنی. ولی اگر به او بخندی نمی توانی از گناه خویش در گذری.

اگر کسی به تو بدی کند، می توانی آن بدی را فراموش کنی، ولی اگر به او بدی کنی همیشه به یاد بدی خویش خواهی بود.

مطمئن باش،که این شخص دوم همان ذات توست. ولی با حساسیت بیشتر در جسمی غیر از جسم توست.

/ 0 نظر / 7 بازدید