ای علی ای حماسه ی جاوید...

حکمت های زیبای امام علی"ع" (برگرفته از نهج البلاغه)

 

* هشدار! هشدار! به خدا سوگند! خداوند چنان پرده پوشی کرده که می پنداری تو را بخشیده است!

* ای فرزند آدم! زمانی که می بینی خداوند انواع نعمت ها را به تو می رساند،در حالی که تو معصیت کاری، بترس.

* هنگامی که تو زندگی را پشت سر می گذاری، مرگ به تو روی می آورد، پس دیدار با مرگ چه زود خواهد بود.

* گناهی که تو را پشیمان کند، بهتر از کار نیکی است که تو را به خودپسندی وا دارد.

* ارزش مرد به اندازه ی همت اوست، و راستگویی او به میزان جوانمردی اش، و شجاعت او به قدر ننگی است که احساس می کند، و پاکدامنی او به اندازه ی غیرت اوست.

* زبان عاقل در پشت قلب اوست، و قلب احمق در پشت زبانش قرار درد.

* سخاوت آن است که تو آغاز کنی، زیرا آنچه با درخواست داده می شود، یا از روی شرم و یا از بیم شنیدن سخن ناپسند است.

* آن کسی که تو را هشدار داد، مانند کسی است که تو را مژده داد.

* چون تورا ستودند، بهتر از آن ستایش کن و چون به تو احسان کردند، بیشتر از آن ببخش. به هر حال پاداش بیشتر از آن اغازکننده است. 

* ایمان بنده ای درست نباشد جز آن که اعتماد او به آنچه در دست خداست بیشتر از آن باشد که در دست اوست.

* حسادت بر دوست، از آفات دوستی است.

* آنکس که لباس حیا بپوشد، کسی عیب او را نبیند.

* اگر به آنچه می خواستی نرسیدی، از آنچه هستی نگران مباش.

* در شگفتم از کسی که می تواند استغفار کند و نا امید است.

* خوابیدن همراه با یقین، برتر از نمازگزاردن با شک و تردید است.

* چون روایتی را شنیدید، آن را بفهمید و عمل کنید، نه بشنوید و نقل کنید؛ زیرا راویان علم فراوان، و عمل کنندگان آن اندکند.

* بار خدایا! تو مرا از خودم بهتر می شناسی، و من خود را بیشتر از آنان می شناسم؛ خدایا مرا از آنچه اینان می پندارند، نیکوتر قرار ده و آنچه را که نمی دانند بیامرز.

* از ویژگی های انسان در شگفت مانید، که با پاره ای"پی" می نگرد، و با "گوشت" سخن می گوید،و با "استخوان" می شنود، و از "شکافی" نفس می کشد.

  

/ 0 نظر / 16 بازدید