......

اگر سروده های زیبایی را سر دهی،کسی را می یابی

که به سرودهایت گوش فرا می دهد، حتی اگر در دل صحرا باشی.

شعر حکمتی است که دل را می رباید و حکمت شعری است که

سرودهای فکر را می سراید.

اگر بتوانیم قلب انسان را تسخیر کنیم و همزمان سروده های

اندیشه ی او را زمزمه کنیم، می توانیم در سایه ی خداوند زندگی کنیم.

/ 8 نظر / 4 بازدید