مهدی"عج"...

برای دیدنت مهدی"عج"جان!

                      سفر دوباره

                         می کنم

اگر نشد ببینمت هزار باره می کنم

                        و من در این

                                سفر

نه فکر راه پرخطر، نه چاره ای

                        نه همسفر

                       نه استخاره

                       می کنم...

   

  " آقاجون دستم بگیر رنگ جماعت نباشم..." 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید