خدایا!

خدایا! عقیده ی مرا از عقده مصون بدار.

خدایا! به من آگاهی بده تا پیش از شناخت کامل و درست کسی، درباره اش قضاوت نکنم.

خدایا!

با رشد عملی و علمی مرا از قضاوت اشراق و احساس محروم نساز.

خدایا! به من قدرت تحمل مخالف را ارزانی کن.

خدایا!

شهرت منی که می خواهم باشم قربانی منی که می خواهند باشم مکن.

خدایا!

همواره تورا سپاس می گزارم که هرچه در راه تو و در راه پیام تو پیشتر می روم و بیشتر رنج می برم آنها که باید مرا بنوازند، می زنند؛ آنها که باید همگام شوند، سد راهم می شوند؛ آنها که باید حق شناسی کنند، حق کشی می کنند؛ آنها که باید دستم را بفشارند، سیلی می زنند؛ و آنها که باید در برابر دشمن دفاع کنند بیش از دشمنان حمله می کنند.                " دکتر شریعتی " 

/ 0 نظر / 7 بازدید