زن عاقل...

*زن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد و مرد عاقل

می گذارد که زنش او را تربیت کند. (مارک تواین)

* زن تاج سر آفرینش است، او شریک زندگی و یار ساعات

 درماندگی است. (گوته)

* منشا هر کار بزرگی زن است، زن کتابی است که جز به مهر و

 محبت خوانده نمی شود. (لامارتین)

* چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند، مهربانی اوست نه

سیمای زیبایش. (شکسپییر)

*هر کجا مردی پیدا شد که به مقامات عالیه رسیده، یقیناً زنی

 پاکدامن او را همراهی کرده است. (شیلر)

* زیباترین خوی زن نجابت او شد. (ارد بزرگ)

* در دنیا تنها دو چیز زیباست، زن و گل. (مالرب)

تمدن چیست ؟ نتیجه ی نفوذ زنان پاکدامن است. (امرسون)

/ 6 نظر / 9 بازدید
میثم

اوه اوه اوه[ساکت] ترمز بگیر [ابرو] با این سرعت کجا میری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

میثم

خداوند دید مرد تشنه است آب را آفرید! دید گشنه است غذا را آفرید ! دید خسته است خواب را آفرید ! و وقتی دید دیگر مشکلی ندارد زن را آفرید .....[قهقهه]

میثم

چیز خاصی نیست فقط همش راجع به جنس برتر نوشتی .... نیس ما مردیم ...[خنده] آره آبجی...[قهقهه]

میثم

یک هیچ به نفعت[گریه]