...

اگر دیدی مردی رهسپار زندان می شود، با خود بگو:

شاید از زندانی تنگتر و تاریکتر از زندانی که عازم آن

 می شود فرار می کند.

اگر مستی را دیدی با خود بگو:

تو چه می دانی اگر این مست نمی شد به چیزی که

از مستی بدتر است،گرفتار نمی شد؟

/ 6 نظر / 4 بازدید