اگر...

 

* اگرمعیارهای محدودما نبود هرآن کرم شب تاب را همانندآفتاب، 

بزرگ می پنداشتیم.

*ژرف و والا می توانند به اعماق فرو روند یا به بالا صعودکنند و فقط

پهن و وسیع است که در گردابها می چرخند.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید